โครงสร้างพื้นฐานของประโยคภาษาอังกฤษ

เมื่อเริ่มสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ควรให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างเบื้องต้นของประโยคเสียก่อน ว่าคำแต่ละคำในประโยคนั้นมีหน้าที่แตกต่างกัน เมื่อเข้าใจโครงสร้างแล้วจึงจะสามารถเข้าใจและสร้างประโยคขึ้นมาได้

ยกตัวอย่างเช่น

I am a child.

ฉันเป็นเด็ก

  • I แปลว่า ฉัน เป็นคำสรรพนามที่มีหน้าที่เป็นประธาน (subject pronoun) ของประโยค คือเป็นผู้กระทำเหตุการณ์ในประโยคนั้น

  • am แปลว่า เป็น เป็นคำกริยา (verb) ของประโยค คือเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในประโยคนั้น

  • a เป็นคำนำหน้านาม (determiner) มีความหมายว่า หนึ่งอย่าง หนึ่งอัน หนึ่งคน ในภาษาอังกฤษมักต้องใช้คำนำหน้านามก่อนคำนาม เพื่อบ่งบอกว่าคำนามนั้นมีอันเดียวหรือหลายอัน เป็นคำนามทั่วไปหรือเป็นคำนามที่เป็นเอกลักษณ์ มีอันเดียว เป็นต้น

  • child แปลว่า เด็ก เป็นคำนามที่มีหน้าที่เป็นกรรม (object noun) ของประโยค คือเป็นผู้ถูกกระทำในประโยคนั้น

เมื่อผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างของประโยคง่ายๆ แล้ว ก็ค่อยๆ แนะนำประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนขึ้น เช่น มี คำสรรพนาม (pronoun), คำคุณศัพท์ (adjective), คำกริยาวิเศษณ์ (adverb), คำบุพบท (preposition), คำสันธาน (conjunction), และคำอุทาน (interjection)

Tags: